קליי ספורט - CLAY SPORT תקנון ומדיניות החזרת מוצרים claysport
  סה"כ 0 מוצרים בסל קניות 

 

 
 

אתר האינטרנט CLAY SPORT משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר , ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין כלי ספורט. עקב כך ועל כן , הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לאחד או יותר מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני הגופים כאחד.

אתר המכירות CLAY SPORT כפוף לחוק הגנת הצרכן ופועל על פיו.

על פי הנחיית החוק להגנת הצרכן, לקוח אשר רכש מוצר באתרנו רשאי להחזירו ולקבל זיכוי עבורו אם מקיים את התנאים הבאים:

על הלקוח להחזיר את המוצר מקסימום 14 ימים מיום הקניה.

המוצר יתקבל בחזרה במידה ולא נעשה בו שימוש ובאריזתו המקורית בלבד.

חובה לצרף את חשבונית העסקה המקורית ללא פגע.

לא ניתן לבטל את העסקאות הבאות:

מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן, מוצרים הניתנים להקלטה ושכפול שהצרכן פתח את האריזה המקורית, מוצרים פסידים,מוצרים הבאים במגע ישיר עם הגוף כגון חגורות בטן, מכנסי חיטוב וכו', מוצרים לשימוש היגייני כגון מכונות גילוח, הסרת שיער וכו' אשר נפתחו מאריזתם המקורית ו/או נעשה בהם שימוש.

הזיכוי יעשה בהתאם לצורת התשלום ובניכוי 5% מגובה העסקה.

בנוסף הוצאות משלוח, אריזה או כל הוצאה אשר הוצאה ע"י בית העסק או הלקוח לא יוחזרו.

בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם, החזרת המוצר תעשה על חשבון הקונה.
 אחריות עבור מוצרים מכאניים תחול אך ורק לאחר אישור של מתקין מוסמך מחברת קליי ספורט.
 

 

חיובים

חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי לאחר ביצוע הפעולה.

מיד לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.

דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

לתשומת ליבך - כל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי מספיק של המוצר המוצע למכירה באתר. 

עם זאת, יובהר כי כלי ספורט עושה כמיטב יכולתה על מנת לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם, ואולם, במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטתתנו, מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או שתעודכן באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהיה רשאית כלי ספורט להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן.

הוצאת טכני כרוכה בהשארת אשראי עירבון 
במידה ותקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תהא זכאי לסרב לקבלו. במקרה זה תבוטל הזמנתך וכלי ספורט תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או לחילופין תזכה\תחזיר לך כל סכום ששולם בגין המוצר, כפי ששולם.

 

ביטול עסקה

הודעה על ביטול עסקה מכל סיבה שהיא תהיה באמצעות טופס "צור קשר", שיחה עם נציג שירות, הודעה בדואר, או משלוח הודעת מייל לכתובת [email protected] .

מובא מטה ציטוט מסעיף החוק המתייחס לעניין ביטול עסקת מכר מרחוק:

"(ב) ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג) או 14ג(ג) שלא מהטעמים המנויים בסעיף קטן (א) -

(1) יחזיר העוסק לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

(2) קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או החוזה, יחזירו לעוסק במקום עסקו,

(ב1) בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים )א( ו–)ב(, בוטלה עסקה מתמשכת כאמור בסעיף 14ג (ג), שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו.

(ב2) התקין העוסק טובין בבית הצרכן לצורך מתן שירות לפי העסקה, יהיה רשאי לגבות מהצרכן תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי עסקאות שלגביהן יהיה עוסק רשאי לגבות סכומים אחרים בשל הוצאות ההתקנה ואת הסכומים שייגבו

(ג) אין בהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) כדי לגרוע מזכותו של עוסק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

(ד) בסעיף זה, "דמי ביטול" - לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת שלטענת העוסק הוצאו על ידו או שהוא התחייב בהן בשל ההתקשרות בעסקה או בחוזה, או בשל ביטולה.

14ו. החזר כספי או זיכוי בשל החזרת טובין (תיקון: תשס"ה)

(א) בעסקה לרכישת טובין, סוגי טובין, שירותים או סוגי שירותים, שקבע השר, רשאי צרכן לבטל את הסכם הרכישה בתוך תקופה שקבע השר, ובלבד שאם העסקה היא לרכישת טובין והצרכן קיבל את הטובין שרכש -

(1) הוא יחזיר אותם לעוסק;

(2) הטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש.

(ב) השר יקבע הוראות לצורך ביצוע הוראות סעיף קטן (א), ובכלל זה לענין החזרת התמורה ששילם הצרכן בעבור הטובין או השירותים, לרבות אופן וסוג ההחזר הכספי, וכן נסיבות שבהן -

(1) הזכות לבטל את העסקה תחול, לא תחול או תוגבל;

(2) יהיה רשאי העוסק לנכות מסכום ההחזר הכספי דמי ביטול, בשיעור שיקבע.

(ג) תקנות לפי סעיף זה יותקנו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת."

 

ניתן לצפות בחוק להגנת הצרכן המלא באתר "משרד התעשיה המסחר והתעסוקה".

 

 

אחריות:

אחריות המוצרים הן ע"פ המצויין בעמוד המכירה.

במוצרים אשר צויין כי האחריות מסופקת ע"י יבואן המוצר תהיה האחריות כפופה לתקנון שירות היבואן.
במקרה של תקלה יסופקו פרטי ההתקשרות עימו.

-האחריות אינה חלה כתוצאה משימוש לא סביר שלשמו נועד המוצר ו/או שימוש שלא לפי  הוראות היצרן.
-האחריות לא חלה על בלאי סביר ו/או גורם חיצוני שאינו בשליטת החברה לרבות כוח עליון.
-האחריות לא חלה  במקרה שהנזק נגרם עקב שימוש לקוי של הלקוח במוצר
כגון: שבר, נפילה, רטיבות, תחזוקה לקויה, חתכים מכוונים, שימוש לא נכון במוצר וכדומה.
-בכל מקרה של תקלה במסגרת האחריות להקוח יביא את המוצר לחנות קליי ספורט בצירוף חשבונית.
-אחריות עבור שקי אגרוף חלה על תפרים וחיבורים בלבד.
- אחריות הלקוח להתקין באופן מקצועי את המוצר או לחילופין להביא מי מטעמו מתקין מקצועי להתקנת המוצר.
- החברה אינה לוקחת אחריות על התקנה לא נכונה של מוצר.
-אחריות עבור אופני כושר לא תחול על הברגות לאחר שהורכבו האופניים ונעשה בהם שימוש
-אחריות עבור ספות כושר לא תחול על שברים/קרעים שנוצרו משימוש בלתי סביר


 

 

 

משלוחים:

משלוחים מעל 20 ק"ג  בבנייני קומות יגיעו עד כניסת הביניין

 

המוצרים נשלחים ע"י חברת דואר ישראל בדואר רגיל (אלא אם צויין אחרת בעמוד המכירה) לצורך הוזלת השילוח ללקוחותינו. לקוח אשר מעוניין לקבל את הזמנתו עם שליח עד הדלת יחוייב בתוספת על סך 50 ש"ח לכל חלקי הארץ

מוצר אשר נשלח ללקוח ולא נדרש על ידו או הוחזר, יישלח שוב ויחוייב בדמי משלוח נוספים.

 

משלוח עם שליח עד הדלת:

 

 

משלוח עם שליח מתבצע בדר"כ תוך 2-7 ימי עסקים למרבית ישובי הארץ.

 

*למעט אזורי אספקה אשר מוגדרים כמיוחדים לדוגמא: ישובים מעבר לקו הירוק,מועצה אזורית מרום גליל,עוטף עזה,רמת הגולן,השומרון,בקעת הירדן,מועצה אזורית עמק המעיינות,עוטף ירושלים וכיוצא בזה וייתכן שתמחורן יהיה שונה והודעה על כך תימסר בטלפון ע"י נציגנו

למושבים, קיבוצים,כפרים וישובים מעבר לקו הירוק ביצוע האספקה יכול להתארך עד 7 ימי עסקים.

משלוחי שליח לרמת הגולן מבוצעים אחת לשבוע

המוצרים נשלחים עם דואר ישראל ובכפוף לתקנון הדואר.

באפשרותך להזמין משלוח עד הדלת במסירה אישית עם שליח, בתוספת תשלום(אלא אם צויין בפרטי המוצר כי הוא מסופק ע"י שליח) ובכך לקצר ולחסוך זמן הגעה, טירחה והמתנה לקבלת החבילה בסניף הדואר.

אם רצונך במשלוח עם שליח עד הדלת, אנא ציין זאת במהלך ביצוע ההזמנה.

אם רצונך במתקין ניתן להוסיף התקנה בעלות נוספת ללא קשר לתשלום המוצר-המוצרים מגיעים ארוזים בקרטון ונדרשת הרכבה לחלק מהציוד)

במקרה של סתירה או אי התאמה: המילים הכתובות במודעת המוצר גוברות על הנשקף מהתצלום.

 

תצלומים באתר המופיעים במודעת המוצר מיועדים להמחשה בלבד.

 

התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד.
 
מסירת מידע לצד שלישי
מפעילת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים כלשהם את פרטיך האישיים ו/או את המידע שנאסף על פעילותיך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית) אלא במקרים המפורטים להלן:
  • (א) במקרה שתפר את תנאי השימוש ו/או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות האסורות על פי דין (לרבות פעולות שלפי שיקול דעת מפעילת האתר יש בהן כדי לסתור כל דין), או ניסיון לבצע פעולה כאמור. מובהר כי מפעילת האתר תהא רשאית למסור את מידע אישי מזהה אודותיך ככל הנדרש לפי כל דין, לרבות ומבלי לגרוע, מקום בו יינתן צו שיפוטי או מנהלי למסירת פרטיך או המידע אודותיך כאמור לצד שלישי כלשהו;
  • (ב) במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, מכל מין וסוג שהוא, אם יהיו, בינך לבין מפעילת האתר ו/או מי מטעמה;
  • (ג) בכל מקרה שלסבירות דעתה של מפעילת האתר, מסירת המידע נחוצה בכדי למנוע נזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי כלשהו. במקרה כאמור תפעל מפעילת האתר כמיטב יכולת באופן סביר על מנת לידע אותך על העברת מידע כאמור;
  • (ד) בכל מקרה בו האתר ו/או הזכויות באתר ו/או הפעלת האתר הועברו על ידי מפעילת האתר לגורם אחר בהתאם, לרבות ומבלי לגרוע, במקרה של מכירת האתר, מיזוג מפעילת האתר עם צד שלישי כלשהו ובכל שינוי מבנה בקשר עם מפעילת האתר, ובלבד שהגורם אליו נמסר המידע יקבל על עצמו לקיים את הוראות מדיניות פרטיות זו או מדיניות פרטיות שעיקריה דומים במהותם לעיקרי מדיניות פרטיות.
  •  
 
 
תקנון מבצע פליירים:
1. CLAY SPORT עורכת מבצע בחודשים יולי אוגוסט במסגרתו יימכר מגוון רחב של מוצרי כושר וספורט.
2. להלן יובאו הפרטים בדבר מהות ומימוש המבצע:
     תקופת המבצע מתאריך 1/7/14 ועד לתאריך 1/8/14 (כולל)
     המבצע יערך אך ורק ללקוחות המגיעים באופן פיזי לחנות.
3. מנגנון המבצע: הלקוח יבחר את המוצרים אותם יהיה מעוניין לרכוש ובעת הרכישה יינתן ללקוח 50 ש"ח הנחה על קניה מ-300 ש"ח ומעלה (בקניה אחת בלבד)
4.מובהר בזאת כי המבצע לא יחול על הזמנות טלפוניות ו/או רכישות דרך האינטרנט ו/או תשלום באמצעות תווי קנייה ו/או קופונים מכל סוג שהוא .
5. למען הסר ספק לא יחול כפל מבצעים מכל סוג שהוא.
6.CLAY SPORT שומרת לעצמה את הזכות לקצר או להאריך את תקופת המבצע, בכל מועד שתמצא לנכון, זאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת.
7. מבצע הפליירים לא תקף על מוצרים שנמצאים במבצע אחר בתקופת זמן זו.
8. CLAY SPORT לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתתף כל שהוא ו/או לצד שלישי כל שהוא מכל סיבה שהיא בגין ההשתתפות במבצע.
9. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. 
10. עותק תקנון זה יעמוד לעיון הציבור בחנות CLAY SPORT
 
 

אתר האינטרנט CLAY SPORT משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר , ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין כלי ספורט. עקב כך ועל כן , הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לאחד או יותר מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני הגופים כאחד.

אתר המכירות CLAY SPORT כפוף לחוק הגנת הצרכן ופועל על פיו.

על פי הנחיית החוק להגנת הצרכן, לקוח אשר רכש מוצר באתרנו רשאי להחזירו ולקבל זיכוי עבורו אם מקיים את התנאים הבאים:

על הלקוח להחזיר את המוצר מקסימום 14 ימים מיום הקניה.

המוצר יתקבל בחזרה במידה ולא נעשה בו שימוש ובאריזתו המקורית בלבד.

חובה לצרף את חשבונית העסקה המקורית ללא פגע.

לא ניתן לבטל את העסקאות הבאות:

מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן, מוצרים הניתנים להקלטה ושכפול שהצרכן פתח את האריזה המקורית, מוצרים פסידים,מוצרים הבאים במגע ישיר עם הגוף כגון חגורות בטן, מכנסי חיטוב וכו', מוצרים לשימוש היגייני כגון מכונות גילוח, הסרת שיער וכו' אשר נפתחו מאריזתם המקורית ו/או נעשה בהם שימוש.

הזיכוי יעשה בהתאם לצורת התשלום ובניכוי 5% מגובה העסקה.

בנוסף הוצאות משלוח, אריזה או כל הוצאה אשר הוצאה ע"י בית העסק או הלקוח לא יוחזרו.

בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם, החזרת המוצר תעשה על חשבון הקונה.
 אחריות עבור מוצרים מכאניים תחול אך ורק לאחר אישור של מתקין מוסמך מחברת קליי ספורט.
 

 

חיובים

חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי לאחר ביצוע הפעולה.

מיד לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.

דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

לתשומת ליבך - כל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי מספיק של המוצר המוצע למכירה באתר. 

עם זאת, יובהר כי כלי ספורט עושה כמיטב יכולתה על מנת לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם, ואולם, במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטתתנו, מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או שתעודכן באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהיה רשאית כלי ספורט להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן.

הוצאת טכני כרוכה בהשארת אשראי עירבון 
במידה ותקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תהא זכאי לסרב לקבלו. במקרה זה תבוטל הזמנתך וכלי ספורט תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או לחילופין תזכה\תחזיר לך כל סכום ששולם בגין המוצר, כפי ששולם.

 

ביטול עסקה

הודעה על ביטול עסקה מכל סיבה שהיא תהיה באמצעות טופס "צור קשר", שיחה עם נציג שירות, הודעה בדואר, או משלוח הודעת מייל לכתובת [email protected] .

מובא מטה ציטוט מסעיף החוק המתייחס לעניין ביטול עסקת מכר מרחוק:

"(ב) ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג) או 14ג(ג) שלא מהטעמים המנויים בסעיף קטן (א) -

(1) יחזיר העוסק לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

(2) קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או החוזה, יחזירו לעוסק במקום עסקו,

(ב1) בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים )א( ו–)ב(, בוטלה עסקה מתמשכת כאמור בסעיף 14ג (ג), שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו.

(ב2) התקין העוסק טובין בבית הצרכן לצורך מתן שירות לפי העסקה, יהיה רשאי לגבות מהצרכן תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי עסקאות שלגביהן יהיה עוסק רשאי לגבות סכומים אחרים בשל הוצאות ההתקנה ואת הסכומים שייגבו

(ג) אין בהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) כדי לגרוע מזכותו של עוסק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

(ד) בסעיף זה, "דמי ביטול" - לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת שלטענת העוסק הוצאו על ידו או שהוא התחייב בהן בשל ההתקשרות בעסקה או בחוזה, או בשל ביטולה.

14ו. החזר כספי או זיכוי בשל החזרת טובין (תיקון: תשס"ה)

(א) בעסקה לרכישת טובין, סוגי טובין, שירותים או סוגי שירותים, שקבע השר, רשאי צרכן לבטל את הסכם הרכישה בתוך תקופה שקבע השר, ובלבד שאם העסקה היא לרכישת טובין והצרכן קיבל את הטובין שרכש -

(1) הוא יחזיר אותם לעוסק;

(2) הטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש.

(ב) השר יקבע הוראות לצורך ביצוע הוראות סעיף קטן (א), ובכלל זה לענין החזרת התמורה ששילם הצרכן בעבור הטובין או השירותים, לרבות אופן וסוג ההחזר הכספי, וכן נסיבות שבהן -

(1) הזכות לבטל את העסקה תחול, לא תחול או תוגבל;

(2) יהיה רשאי העוסק לנכות מסכום ההחזר הכספי דמי ביטול, בשיעור שיקבע.

(ג) תקנות לפי סעיף זה יותקנו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת."

 

ניתן לצפות בחוק להגנת הצרכן המלא באתר "משרד התעשיה המסחר והתעסוקה".

 

 

אחריות:

אחריות המוצרים הן ע"פ המצויין בעמוד המכירה.

במוצרים אשר צויין כי האחריות מסופקת ע"י יבואן המוצר תהיה האחריות כפופה לתקנון שירות היבואן.
במקרה של תקלה יסופקו פרטי ההתקשרות עימו.

-האחריות אינה חלה כתוצאה משימוש לא סביר שלשמו נועד המוצר ו/או שימוש שלא לפי  הוראות היצרן.
-האחריות לא חלה על בלאי סביר ו/או גורם חיצוני שאינו בשליטת החברה לרבות כוח עליון.
-האחריות לא חלה  במקרה שהנזק נגרם עקב שימוש לקוי של הלקוח במוצר
כגון: שבר, נפילה, רטיבות, תחזוקה לקויה, חתכים מכוונים, שימוש לא נכון במוצר וכדומה.
-בכל מקרה של תקלה במסגרת האחריות להקוח יביא את המוצר לחנות קליי ספורט בצירוף חשבונית.
-אחריות עבור שקי אגרוף חלה על תפרים וחיבורים בלבד.
- אחריות הלקוח להתקין באופן מקצועי את המוצר או לחילופין להביא מי מטעמו מתקין מקצועי להתקנת המוצר.
- החברה אינה לוקחת אחריות על התקנה לא נכונה של מוצר.
-אחריות עבור אופני כושר לא תחול על הברגות לאחר שהורכבו האופניים ונעשה בהם שימוש
-אחריות עבור ספות כושר לא תחול על שברים/קרעים שנוצרו משימוש בלתי סביר


 

 

 

משלוחים:

משלוחים מעל 20 ק"ג  בבנייני קומות יגיעו עד כניסת הביניין

 

המוצרים נשלחים ע"י חברת דואר ישראל בדואר רגיל (אלא אם צויין אחרת בעמוד המכירה) לצורך הוזלת השילוח ללקוחותינו. לקוח אשר מעוניין לקבל את הזמנתו עם שליח עד הדלת יחוייב בתוספת על סך 50 ש"ח לכל חלקי הארץ

מוצר אשר נשלח ללקוח ולא נדרש על ידו או הוחזר, יישלח שוב ויחוייב בדמי משלוח נוספים.

 

משלוח עם שליח עד הדלת:

 

 

משלוח עם שליח מתבצע בדר"כ תוך 2-7 ימי עסקים למרבית ישובי הארץ.

 

*למעט אזורי אספקה אשר מוגדרים כמיוחדים לדוגמא: ישובים מעבר לקו הירוק,מועצה אזורית מרום גליל,עוטף עזה,רמת הגולן,השומרון,בקעת הירדן,מועצה אזורית עמק המעיינות,עוטף ירושלים וכיוצא בזה וייתכן שתמחורן יהיה שונה והודעה על כך תימסר בטלפון ע"י נציגנו

למושבים, קיבוצים,כפרים וישובים מעבר לקו הירוק ביצוע האספקה יכול להתארך עד 7 ימי עסקים.

משלוחי שליח לרמת הגולן מבוצעים אחת לשבוע

המוצרים נשלחים עם דואר ישראל ובכפוף לתקנון הדואר.

באפשרותך להזמין משלוח עד הדלת במסירה אישית עם שליח, בתוספת תשלום(אלא אם צויין בפרטי המוצר כי הוא מסופק ע"י שליח) ובכך לקצר ולחסוך זמן הגעה, טירחה והמתנה לקבלת החבילה בסניף הדואר.

אם רצונך במשלוח עם שליח עד הדלת, אנא ציין זאת במהלך ביצוע ההזמנה.

אם רצונך במתקין ניתן להוסיף התקנה בעלות נוספת ללא קשר לתשלום המוצר-המוצרים מגיעים ארוזים בקרטון ונדרשת הרכבה לחלק מהציוד)

במקרה של סתירה או אי התאמה: המילים הכתובות במודעת המוצר גוברות על הנשקף מהתצלום.

 

תצלומים באתר המופיעים במודעת המוצר מיועדים להמחשה בלבד.

 

התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד.
 
מסירת מידע לצד שלישי
מפעילת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים כלשהם את פרטיך האישיים ו/או את המידע שנאסף על פעילותיך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית) אלא במקרים המפורטים להלן:
  • (א) במקרה שתפר את תנאי השימוש ו/או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות האסורות על פי דין (לרבות פעולות שלפי שיקול דעת מפעילת האתר יש בהן כדי לסתור כל דין), או ניסיון לבצע פעולה כאמור. מובהר כי מפעילת האתר תהא רשאית למסור את מידע אישי מזהה אודותיך ככל הנדרש לפי כל דין, לרבות ומבלי לגרוע, מקום בו יינתן צו שיפוטי או מנהלי למסירת פרטיך או המידע אודותיך כאמור לצד שלישי כלשהו;
  • (ב) במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, מכל מין וסוג שהוא, אם יהיו, בינך לבין מפעילת האתר ו/או מי מטעמה;
  • (ג) בכל מקרה שלסבירות דעתה של מפעילת האתר, מסירת המידע נחוצה בכדי למנוע נזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי כלשהו. במקרה כאמור תפעל מפעילת האתר כמיטב יכולת באופן סביר על מנת לידע אותך על העברת מידע כאמור;
  • (ד) בכל מקרה בו האתר ו/או הזכויות באתר ו/או הפעלת האתר הועברו על ידי מפעילת האתר לגורם אחר בהתאם, לרבות ומבלי לגרוע, במקרה של מכירת האתר, מיזוג מפעילת האתר עם צד שלישי כלשהו ובכל שינוי מבנה בקשר עם מפעילת האתר, ובלבד שהגורם אליו נמסר המידע יקבל על עצמו לקיים את הוראות מדיניות פרטיות זו או מדיניות פרטיות שעיקריה דומים במהותם לעיקרי מדיניות פרטיות.
  •  
 
 
תקנון מבצע פליירים:
1. CLAY SPORT עורכת מבצע בחודשים יולי אוגוסט במסגרתו יימכר מגוון רחב של מוצרי כושר וספורט.
2. להלן יובאו הפרטים בדבר מהות ומימוש המבצע:
     תקופת המבצע מתאריך 1/7/14 ועד לתאריך 1/8/14 (כולל)
     המבצע יערך אך ורק ללקוחות המגיעים באופן פיזי לחנות.
3. מנגנון המבצע: הלקוח יבחר את המוצרים אותם יהיה מעוניין לרכוש ובעת הרכישה יינתן ללקוח 50 ש"ח הנחה על קניה מ-300 ש"ח ומעלה (בקניה אחת בלבד)
4.מובהר בזאת כי המבצע לא יחול על הזמנות טלפוניות ו/או רכישות דרך האינטרנט ו/או תשלום באמצעות תווי קנייה ו/או קופונים מכל סוג שהוא .
5. למען הסר ספק לא יחול כפל מבצעים מכל סוג שהוא.
6.CLAY SPORT שומרת לעצמה את הזכות לקצר או להאריך את תקופת המבצע, בכל מועד שתמצא לנכון, זאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת.
7. מבצע הפליירים לא תקף על מוצרים שנמצאים במבצע אחר בתקופת זמן זו.
8. CLAY SPORT לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתתף כל שהוא ו/או לצד שלישי כל שהוא מכל סיבה שהיא בגין ההשתתפות במבצע.
9. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. 
10. עותק תקנון זה יעמוד לעיון הציבור בחנות CLAY SPORT
 
יש לך שאלה? בוא נשוחח ב-WhatsApp